skip to Main Content

تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی از سلول های سوخت: یک بررسی

چکیده در این مقاله، مروری بنیادی از جنبه های تئوری و عملی تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی عمدتا برای استفاده از سلول های سوخت (FC) ارائه شده است. FC تبدیل انرژی شیمیایی سوخت (به طور معمول هیدروژن) به طور مستقیم به…

Read more

روش تعریف برای مدل شهرهای هوشمند

چکیده امروزه، نواحی بزرگ و کوچک یک مدل شهری جدید را پیشنهاد می‌کنند که شهر هوشمند نامیده می‌شود که نمایانگر جامعه‌ای از متوسط اندازه تکنولوژی، به‌هم‌پیوسته و پایدار، راحت، جذاب و امن است. الزامات چشم‌انداز و راه حلهای مربوط به…

Read more

مدیریت تقاضای انرژی در شبکه‌های میکرو شبکه با استفاده از blockchain افزایش می‌یابد

چکیده مدیریت عرضه و تقاضای انرژی بیشتر به چالش کشیده شده‌است، به خصوص در مناطقی که تقاضا همچنان به سرعت رشد می‌کند و منابع تامین تجدید پذیر متناوب به زیرساخت انرژی اضافه می‌شوند.در این زمینه، مدیریت بخش تقاضا (DSM)را می…

Read more
Back To Top