skip to Main Content

چگونه شرکت‌های گردشگری برای مصرف انرژی پایدار نوآوری می‌کنند؟ یک چشم‌انداز قابلیت‌ها در مورد پذیرش کارایی انرژی در موسسات اقامتی گردشگری

چکیده مطالعات قبلی نقش قابلیت‌های شرکت را در اتخاذ نوآوری‌های زیستمحیطی و معیارهای پایداری نشان می‌دهند. با این حال، یک شکاف در درک این که چگونه ترکیب‌های خاص از قابلیت‌ها ممکن است الگوهای متفاوتی از پذیرش نوآوری در شرکت‌های صنعت…

Read more
Back To Top