skip to Main Content

ارزش اقتصادی کربی دی‌اکسید برای کاربردهای EOR

چکیده در حالی که بیشتر کار بر روی CCS در ارتباط با دی‌اکسید کربن، تمام سود تولید اضافی نفت به ماهیت CCS را اعتبار می‌بخشد، این کار به بررسی تاثیر روش‌های جایگزین EOR بر ارزش ذخیره کربن دی‌اکسید می‌پردازد. براساس…

Read more
Back To Top