skip to Main Content

بهبود اثربخشی سیستم‌های تشخیص نفوذ برای داده‌های سلسله مراتبی

چکیده نرخ هشدار کاذب بالایی از سیستم‌های تشخیص مبتنی بر آنومالی، مبتنی بر خط، سیستم‌های تشخیص نفوذ بالای خروجی (IDS)یک نگرانی جدی است، که اغلب این سیستم‌ها را برای استفاده در سیستم‌های دنیای واقعی غیرعملی می‌کند. رویکرد معمول به این…

Read more

پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

چکیده پیشبینی دقیق قدمت برق، چالشی بزرگ برای شرکت کنندگان و مدیران بازار می باشد، زیرا قیمت الکتریسیته دارای نوسانات بسیاری است. پیشبینی قیمت نیز، مهم ترین هدف مدیریتی برای مشارکت کنندگان در بازار است، چرا که مبانی بیشینه کردن…

Read more
Back To Top