skip to Main Content

رئالیسم وجودی و شبه رئالیسم فردگرا

چکیده رئاليسم وجودی بینشی است که 'میگوید وجودهای نظری بسیاری در واقعیت وجود دارند'.تازگی اصلی رئاليسم وجودی این بود که نوعی زمینه رئاليسم علمی ایجاد میکرد که نیازی به تایید رئاليسم درباره نظریه ها نبود-طرح کلی این بود که رئاليسم…

Read more
Back To Top