skip to Main Content

جوامع برند جاسازی شده در شبکه های اجتماعی

چکیده جوامع برند نشان دهنده بازاریابی بسیار ارزشمند، مدیریت نوآوری و ابزار مدیریت ارتباط با مشتری هستند. با این حال، استفاده از استراتژی های بازاریابی موفق امروز و در آینده نیز به معنی کشف و به دست آوردن فرصت های…

Read more

علائم تجاری و ارزش گذاری سرمایه ی مخاطره آمیز

چکیده این مطالعه ، نقش علائم تجاری در ارزش گذاری فعالیت های راه اندازی سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار می دهد . نتایج ما نشان می دهد که تعداد و پهنای اپلیکیشن های علائم تجاری ، رابطه هایU شکل…

Read more
Back To Top