skip to Main Content

ارزیابی زیست محیطی تولید انرژی نیروگاه گازی زیست توده با استفاده از برنامه درازمدت جایگزینی انرژی (LEAP) و روش برآورد متان IPCC: یک مطالعه موردی از شهر تهران

چکیده هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل تولید برق و جنبه¬های زیست محیطی آن در شهر تهران با استفاده از مدل LEAP می¬باشد، و دو سناریوی شامل کسب و کار معمول (BAU) و مدیریت پسماند پایدار (SWM) را تعریف می¬کند.…

Read more
Back To Top