skip to Main Content

مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی

چکیده چکیده هدف- هدف از این مقاله، تحلیل اثر تعدیلی مدیریت منابع انسانی محیطی بر رابطه بین فرآیندهای اجرایی مدیریتی محیطی شرکت‌ها و مزیت‌های رقابتی هزینه و تمایز می‌باشد. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- از CEO های شرکت‌های شیمی اسپانیا جهت…

Read more
Back To Top