skip to Main Content

تاثیر شیرابه محل دفن زباله بر کیفیت آب زیر زمینی: مطالعه موردی در مصر

چکیده استانداری اسکندریه با یک شرکت بین‌المللی در زمینه مدیریت پسماند جامد شهری برای جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌های جامد شهری قرارداد بسته‌است. عملیات ساخت و پرداخت مکان‌های دفن بهداشتی نیز در این قرارداد برای دفع نهایی و دفن مواد…

Read more
Back To Top