skip to Main Content

شاخص‌های توسعه پایدار: بررسی موردی شهر فلاگستاف و استان کوکونینو

چکیده کاربرد نظریه سرمایه‌داری و درک یک اقتصاد مستقل، مجموعه‌ای از شاخه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را ایجاد نموده که از طریق استدلال‌ اقتصاد سنتی قابل توضیح نیست. به منظور تعدیل موثر و کارآمد موضوعات مرتبط با پایداری، مباحث توسعه پایدار…

Read more
Back To Top