skip to Main Content

مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی

چکیده چکیده هدف- هدف از این مقاله، تحلیل اثر تعدیلی مدیریت منابع انسانی محیطی بر رابطه بین فرآیندهای اجرایی مدیریتی محیطی شرکت‌ها و مزیت‌های رقابتی هزینه و تمایز می‌باشد. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- از CEO های شرکت‌های شیمی اسپانیا جهت…

Read more

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

چکیده امروزه، بواسطه رشد سریع اطلاعات زیست محیطی، تقاضا برای فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدیریت زیست محیطی افزایش یافته است. در این مقاله نمونه ای از سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی (EMIS) ارائه شده تا توسعة روش…

Read more
Back To Top