skip to Main Content

اصلاح الکتروشیمیایی در برابر اصلاح کاتالیستی اتانول: آنالیز انرژی فرآیند برای تولید هیدروژن

چکیده این کار تجزیه و تحلیل انرژی هیدروژن از طریق فرآیندهای کاتالیزوری بخار و اتانول الکتروشیمیایی را گزارش می‌دهد. طبق اطلاعات داده شده برای هر دو سیستم، یک فرآیند نمودار جریان کامل توسط "اسپن hysys" ارایه و شبیه‌سازی شد. علاوه…

Read more
Back To Top