skip to Main Content

عوامل موثر بر تغییر در توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت درمان مبتنی بر ورزش​ ​​​​​​​

چکیده اهداف: توان‌بخشی قلبی مبتنی بر ورزش (CR)یک مداخله موثر برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (HF)است که در آن یکی از اهداف اصلی افزایش ظرفیت فیزیکی است.در جمعیت HF این روش با استفاده از فاصله پوشش داده‌شده در طول…

Read more

ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش

چکیده یک شیوه زندگی فعال برای حفظ سلامت فردی سالمند  امری حیاتی است؛ عکس این مسئله  با افزایش خطر ابتلا به بیماری های مزمن مرتبط است. کشف میوکین ها، و  هورمون های  تولید شده توسط بافت ماهیچه های  اسکلتی، نشان…

Read more
Back To Top