skip to Main Content

تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی از سلول های سوخت: یک بررسی

چکیده در این مقاله، مروری بنیادی از جنبه های تئوری و عملی تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی عمدتا برای استفاده از سلول های سوخت (FC) ارائه شده است. FC تبدیل انرژی شیمیایی سوخت (به طور معمول هیدروژن) به طور مستقیم به…

Read more

مقایسه جامع انواع منابع و دستگاه های زمین گرمایی از دیدگاه اگزرژی و اقتصاد بیوفیزیک

چکیده در این مطالعه، چند چرخه انتخابی از نیروگاه های حرارتی زمین، مانند سیکل بخار خشک، چرخه فلاش تکی، دوتایی و سه تایی و پیکربندی‌های مختلف چرخه دستی آلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و با یکدیگر با استفاده…

Read more
Back To Top