skip to Main Content

یادداشت در فرآیند شاخه کاتالیستی تصادفی

چکیده انواع فرایندهای تکاملی در زیست‌شناسی را می‌توان به عنوان تنظیمات مشاهده کرد که در آن موجودات زنده، شکل‌گیری گونه‌های جدید از موجودات زنده را تشکیل می‌دهند.یک مثال، مرتبط با منشا حیات، جایی است که در آن کلونی های زیستی…

Read more
Back To Top