skip to Main Content

استحکام خمشی فشاری ستون های بخش آلیاژ آلومینیوم اکسترود شده با شرایط پایه ثابت

چکیده رفتار کمانش فشاری ستون‌های متشکل از آلیاژ آلومینیوم اکسترود شده با شرایط انتهایی پین ثابت به صورت تجربی و عددی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌است.در کل ۱۱ آزمایش ستون شامل دو آلیاژ آلومینیوم با عملیات حرارتی 6061-T6…

Read more
Back To Top