skip to Main Content

سیاست‌های تجارت خدمات و توسعه پایدار

چکیده تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار (SDGs)به تقویت عملکرد بخش‌های خدماتی و بهبود دسترسی به خدمات خاص در کشورهای در حال توسعه بستگی دارد. ما نشان می‌دهیم که وقتی سطح توسعه اقتصادی یا کیفیت نهادها به اندازه کافی بالا…

Read more
Back To Top