skip to Main Content

رابطه بازار مشتقات و رشد اقتصادی: مفاهیم سیاست برای بازارهای درحال ظهور

چکیده بازار مشتقات نقش حیاتی در اقتصاد بازی می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد که ارتباط آن با رشد اقتصادی و عوامل اقتصاد کلان، علی‌رغم انتشار مطالعات تجربی بسیاری در مورد رابطه علیت سرمایه و رشد، به حد کافی…

Read more
Back To Top