skip to Main Content

بهینه سازی طراحی چیدمان تسهیلات با روش چند متغیره فازی بدون قطعیت

چکیده چکیده:در این مقاله یک روش تحلیل پوششی برای داده های فازی شبیه سازی شده به صورت فازی یکپارچه (FDEA) –فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) برای مقابله با مشکلات طراحی جریان طرح بندی(FSFLD) با ورودی ها و خروجی های غیر…

Read more
Back To Top