skip to Main Content

انتخاب بهترین چیدمان تسهیلات با استفاده از روش ترکیبی تحلیل رابطه گری و برنامه‌نویسی غیر خطی

چکیده طراحی چیدمان یکی از مفیدترین حوزه‌های تحقیقاتی برای بهبود بهره‌وری تسهیلات و منابع انسانی در سازمان‌ها است، زیرا بهترین چیدمان طراحی‌شده توسط مهندسان برای سازمان با معیارهای کمی و کیفی و که منجر به انتخاب بهترین گزینه میشود را…

Read more

برنامه‌ریزی تسهیلات برای ساختمان‌های بزرگ نگهداری اسب در محیط‌های شهری و روستایی

چکیده 1.مقدمه: در ایالات‌متحده، جمعیت زیادی از مالکان اسب وجود دارد که می توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: آن‌هایی که اسب خود را در مناطق شهری و آن‌هایی که در مناطق روستایی نگه میدارند. مالکان اسب شهری…

Read more
Back To Top