skip to Main Content

مراقبت مبتنی بر شواهد در مورد نوجوانان و خانواده ها در بحران

چکیده بحران‌ها با رویداده‌ای مشخصی قابل‌شناسایی هستند و توسط درک شخصی فرد از موقعیت مشخص می‌شوند. پرستاران به طور منظم با افراد و خانواده‌ها در بحران در سراسر زنجیره مراقبت و در طیف وسیعی از تنظیمات مداخله می‌کنند.فرآیند پرستاری به…

Read more
Back To Top