skip to Main Content

کنترل گام توربین بادی مقاوم در برابر خطا با استفاده از تخمین مد لغزشی تطبیقی

چکیده سیستم‌های استقرار توربین بادی برای فعال سازی زاویه پره دل‌خواه ضروری هستند و از این رو برای نگه داشتن ژنراتور در سرعت مجاز در منطقه ۳ مورد استفاده قرار میگیرند. در حضور عملگرفعال کننده، سیستم‌های گام ممکن است دینامیک…

Read more
Back To Top