skip to Main Content

تشکیل طعم توسط باکتری‌های اسیدلاکتیک و پروفایل های بیوشیمیایی محصولات پنیر ​

چکیده رشد طعم در تخمیرشیری، مخصوصا در پنیر، حاصل از مجموعه‌ای از فرآیندهای شیمیایی (بیو شیمیایی)است که در آن کشت‌های آغازگر آنزیم‌ها را تامین می‌کنند. به ویژه تجزیه آنزیمی پروتئین‌ها (caseins)منجر به تشکیل ترکیبات کلیدی طعم می‌شود که به درک…

Read more
Back To Top