skip to Main Content

ارزیابی اکولوژیکی شبکه‌های رودخانه‌ای: از دسترسی به مقیاس حوضه

چکیده اکوسیستم‌های آب شیرین به طور فزاینده‌ای در معرض تهدید هستند و با چندین مشکل انسانی مواجه هستند. این فراخوانی برای استراتژی‌های مدیریت جامع برای خنثی کردن، یا حتی پیش‌گیری، اثرات بلند مدت بر روی زیستگاه‌ها و تنوع زیستی و…

Read more
Back To Top