skip to Main Content

الگوریتم جدید رمزگذاری تصویر RGB بر اساس کدبندی DNA و رمزنگاری خم بیضوی دیفی هلمن

چکیده با افزایش استفاده از رسانه‌ها در ارتباطات، نیاز به رمزگذاری تصویر برای امنیت در برابر حملات وجود دارد. ما در این مقاله الگوریتمی جدید برای امنیت تصویر با استفاده از رمزنگاری خم بیضوی (ECC) پیشنهاد می‌دهیم که این الگوریتم…

Read more
Back To Top