skip to Main Content

عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

چکیده این مطالعه رابطه میان عوامل شناسایی شده توانمندسازی مدیران بر اساس چارچوب وضوح یکپارچه (IC) میاشیرو و روزنبرگ (2007) در مورد هویت، هدف تأیید زندگی، جهت، ساختار، انرژی و بیان و اثر بخشی مدیریت مالی روی طراحی، بودجه بندی…

Read more
Back To Top