skip to Main Content

اثر اصلاح سطح یک ژنراتور گردابی مستطیل شکل بر سرعت انتقال حرارت از یک سطح به سیال: یک مطالعه گسترده

چکیده برای بسیاری از کاربردهای صنعتی، خنک کردن سطح داغ برای بهبود عملکرد سیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. سطح مرطوب شده، نقش حیاتی در فرآیند انتقال گرما ایفا می‌کند. افزایش رطوبت سطح خیس‌شده ممکن است باعث بهبود سرعت انتقال…

Read more

محاسبه تشعشع سطحی و جابجایی آزاد در یک گلخانه باغبانی

چکیده با توجه به تعداد لوله‌های حرارتی مربعی مورد استفاده، این مطالعه اثرات تبادل تشعشع داخل یک گلخانه باغبانی را تحت شرایط آب و هوایی زمستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این مقادیر، گرم و هم دما، با سافتی…

Read more
Back To Top