skip to Main Content

طراحی پروتکل برای مسیریابی مبتنی بر خوشه در VANET با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

چکیده در شبکه های ویژه (Ad Hoc (VANET، وسایل نقلیه که در امتداد بزرگراه ها رانندگی می کنند ، می توانند برای تسهیل ارتباطات مناسب، در خوشه ها قرار بگیرند. طراحی خوشه از قبیل اندازه و گستره جغرافیایی اثرات قابل‌…

Read more
Back To Top