skip to Main Content

قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین، عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی در صنعت خطوط کشتیرانی

چکیده این مقاله به طور تجربی مدلی را که بیان کننده رابطه میان قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین(SCR) و عملکرد شرکت است، با استفاده از داده های جمع آوری شده نظرسنجی از صنعت خطوط کشتیرانی تایوان، ارزیابی می کند. در این…

Read more

اهمیت راهبرد کسب‌وکار در بهبود عملکرد سازمانی

چکیده هدف – هدف این پژوهش بررسی میزان مداخله راهبرد کسب‌وکار بر روابط میان اتکاء بر سنجش عملکرد راهبردی یکپارچه (RISPM) و عملکرد سازمانی است. روش‌کار/ متدولوژی/ رویکرد – برای آزمون مستقیم اثرات مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای فرضیه، نظرسنجی…

Read more

حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی: نقش مالکیت و ساختار هیات‌مدیره

چکیده این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه ساختار مالکیت و ساختار مالکیت به عملکرد مالی شرکت‌ها مرتبط است. ما این رابطه را با استفاده از fsQCA تخمین زدیم. ما تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی…

Read more

تجزیه و تحلیل داده‌های کلان و عملکرد شرکت: اثرات قابلیت‌های پویا

چکیده با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع و ادبیات در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDA)، سیستم اطلاعاتی(IS)و ارزش کسب‌وکار فن‌آوری اطلاعات(IT) ، این مطالعه یک مدل قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDAC)ارایه می‌دهد. این مطالعه جریان…

Read more

قابلیت‌های شرکت، طراحی مدل کسب‌وکار و عملکرد SME ها

چکیده متغیر وابسته نهایی در مطالعات مدیریت استراتژیک عملکرد یک شرکت است. در زمینه گسترده نشریات استراتژی، دو قالب تیوری اصلی رویکردهای اقتصادی به تحقیق استراتژی را مشخص کرده‌اند (Doh، ۲۰۰۷). سازمان صنعتی I / O (پورتر، ۱۹۸۰؛ Rumelt، ۱۹۹۱)و…

Read more

جهانی شدن و استراتژی تنوع: یک دیدگاه مدیریتی

چکیده این پژوهش در مورد دیدگاه­های مدیریتی، در خصوص تاثیر جهانی شدن بر تصمیمات استراتژیک مدیران، با توجه به اهداف بین­المللی و بازار فروش شرکت شواهد عینی ارائه می­دهد. هدف ما این است که دریابیم آیا رفتارهای مدیریتی با پیش­بینی­های…

Read more

اثرات مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی بر عملکرد شرکت

چکیده در مطالعه از شرکتی خانوادگی در سمت آناتولی استانبول یک نتیجه از مطالعات ادبی مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی که تا چه حد و چگونه این تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد آنها به هدف رسیده است. سمت…

Read more

رابطه فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات برای اجرای شرکت

چکیده این پژوهش رابطه بین اجرای رسمی و فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات 448 شرکت در یک نمونه چار صنعته را بررسی می کند.نتایج پیشنهاد می دهند که فرآیند های طراحی استراتژیک رسمی شرکت و انعطاف پذیری…

Read more

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده  شواهد تجربی  قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی،  ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی  عملیات…

Read more

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده شواهد تجربی قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی، ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی عملیات…

Read more

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
Back To Top