skip to Main Content

رشد اقتصادی، عمومی و سرمایه‌گذاری خصوصی در ۱۷ اقتصاد OECD ​

چکیده ما اثرات اقتصاد کلان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را در ۱۷ اقتصاد OECD از طریق تحلیل VAR با داده‌های سالانه از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ مورد مطالعه قرار می‌دهیم. از توابع واکنش آنی، متوجه شدیم که سرمایه‌گذاری عمومی در بیشتر…

Read more
Back To Top