skip to Main Content

در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

چکیده آشناسازی: اقتصاد جهان به طور فزاینده ای دانش محور شده است و در حال حاضر سرمایه فکری به عنوان یک منبع انسانی در نظر گرفته می شودکه سبب کسب مزیت رقابتی در سازمان ها می شود. نرخ بالای تغییر…

Read more
Back To Top