skip to Main Content

تشخیص خطای قابل – تعویض در گرداننده‌های موتور القایی پنج فاز با استفاده از کنترل قابل پیش‌بینی مدل

چکیده دستیابی به یک کنترل خودپیکرسازنده و مقاوم در برابر خطا در ماشین‌های چند فازی مستلزم شناسایی خطا و موضع‌یابی سریع می‌باشد. اکثر تکنیک‌های تشخیص خطا با تعریف شاخص‌های خطا در یک مبنای "به ازای هر فاز" ، رویکرد سه‌فاز…

Read more
Back To Top