skip to Main Content

روشی برای افزایش انعطاف‌پذیری حجم در کنترل تولید JIT

چکیده مساله انعطاف‌پذیری راهبردی در تولید به منظور ایجاد ارتباط بین ویژگی‌های تولید و ویژگی‌های سطح منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد.از طریق این لینک‌ها و با در نظر گرفتن محیط JIT، نیاز به تعیین کانبان انعطاف‌پذیر با توجه به نوسانات…

Read more
Back To Top