skip to Main Content

اثر باد قیچی عمودی بر فلیکر در مزرعه بادی

چکیده کمیابی منابع برق، در کشورهای در حال توسعه مانند هند، نیاز به تولید بیشتر نیروی برق دارد. روش‌های مرسوم تولید برق بسیار وقت گیر هستند و از این رو لازم است که از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید…

Read more
Back To Top