skip to Main Content

ارزیابی احتمالی آسیب ساختاری از خطرات چند گانه کوپل شده

چکیده ارزیابی و پیش‌بینی آسیب‌های ساختاری از خطرات چند گانه عمدتا به دلیل روش‌های مختلفی است که در آن خطرات بر سازه‌ها تاثیر می‌گذارند. همچنین مقیاس‌های آسیب مختلفی که پارامترهای و معیارهای مختلفی را بکار می‌برند برای ارزیابی خطرات مورد…

Read more
Back To Top