skip to Main Content

محاسباتی راجع به مه: مطالعات طبقه‌بندی، بررسی و آینده

چکیده در سال‌های اخیر، تعداد دستگاه ها و حسگرهایی که از اینترنت اشیا (IoT)/ استفاده میکنند تا حد زیادی افزایش‌یافته است. برای پشتیبانی از تقاضای محاسباتی کاربردهای بلادرنگ دستگاه ها / حسگرهای استفاده کننده از اینترنت اشیا، یک نمونه محاسباتی…

Read more
Back To Top