skip to Main Content

اقتصاد انرژی پیش‌بینی نوسانات در بازارهای کالا با استفاده از عدم قطعیت کلان

چکیده در این مقاله، ما به طور تجربی قدرت پیش‌بینی بی‌ثباتی اقتصاد کلان را بر نوسانات بازارهای کالای کشاورزی، انرژی و فلزات بررسی می‌کنیم.ما دریافتیم که معیار عدم قطعیت نهفته اقتصاد کلان جورادو و همکاران (۲۰۱۵)یکی از عوامل مهم پیش‌بینی…

Read more

پیش‌بینی میزان بروز سل در چین با استفاده از مدل میانگین فصلی خودرگرسیون میانگین متحرک (sarima)​

چکیده اهداف: هدف این مطالعه توسعه یک مدل پیش‌بینی برای بروز سل و تجزیه و تحلیل فصلی بودن عفونت در چین است.و ابزاری مفید برای تدوین برنامه‌های مداخله‌ای و تخصیص منابع پزشکی فراهم می‌کند. ​ روش‌ها: داده‌های مربوط به بروز…

Read more

شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

چکیده برای انجام پیش بینی های تولید برق سیستم فوتوولتائیک (PV)، سیستم معماری شبکه عصبی با استفاده از رگرسیون اتوماتیک غیر خطی با مدل ورودی های برون زاد (NAR) نه تنها با استفاده از داده های تحولات جوی پیاده سازی…

Read more
Back To Top