skip to Main Content

پیش بینی استراتژیک در سازمان های شرکتی: بررسی عدم قطعیت اثر و پاسخ تکنولوژی و محرک های اجتماعی تغییر

چکیده امروزه ، بسیاری از شرکت ها در صنایع مختلف بخش زیادی از نیروی خود را صرف تلاش برای نظارت و بررسی محرک های نوظهور تغییر در محیط کسب و کار خود می کنند ، به خصوص در رابطه با…

Read more
Back To Top