skip to Main Content

گرفتن تلخی آبلیمو  با استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی سطحی و استفاده از لیمونین

چکیده ​در این کار، پلیمرهای نقش شده ی مولکولی سطحی (SMIPs) به عنوان یک جاذب  خاص برای حذف لیمونین از آب لیمو برای اولین بار آماده شد و سپس MIP حاوی لیمونین  به طور مستقیم به یک ژل محلول در آب…

Read more
Back To Top