skip to Main Content

پیش¬بینی نقطه انجماد محلولهای خنک کننده مایع چند جزیی

چکیده نقطه انجماد یکی از مهمترین خواص ضروری مورد نیاز برای تکمیل فرمول ریاضی مربوط به پدیده¬ انتقال موجود در انجماد و سردسازی غوطه¬وری مواد غذایی است. متاسفانه داده¬ها برای سیستمهای سه تایی و بالاتر کمیاب است. هدف این کار…

Read more
Back To Top