skip to Main Content

فرکانس موج دوگانه-سه گانه با عرض زیاد دو برابر در ۰.۱۳ متر CMOS

چکیده یک فرکانس ترکیبی دوبرابر و سه گانه برای تولید فرکانس موج میلیمتری در CMOS ارایه شده‌است. مدار شامل یک فرکانس نوسان فشار هل دادن دوگانه همراه با یک سه گانه فرکانس مبتنی بر یک میکسر متعادل است. فرکانس دوگانه…

Read more
Back To Top