skip to Main Content

یک الگوریتم کارآمد و موثر برای استخراج K الگوی برتر متناوب

چکیده استخراج الگوهای متناوب کاندیدهای بسیاری تولید میکند که نیاز به صرف مقدار زیادی از حافظه و زمان استخراج دارد. در کاربردهای واقعی، از تعداد کمی از الگوهای متناوب استفاده می شود. بنابراین، استخراج K الگوی برتر متناوب که تعداد…

Read more
Back To Top