skip to Main Content

مشخص سازی تاثیرات هندسه ابزار FSW روی نیروهای جوشکاری و مقاومت کششی جوش با استفاده از ابزار تجهیزشده

چکیده خودکارسازی روش FSW برای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده پایدار و قابل اعتماد ضروری است و این امر نیازمند درک چگونگی تاثیر طراحی ابزار بر پارامترهای روش است که در عوض می تواند استحکام اتصال و عملکرد بالایی را مهیا…

Read more
Back To Top