skip to Main Content

پردازنده های سوخت – یکپارچه سازی سلول سوختی : مسائل سیستمی و چالش ها

چکیده پردازنده های سوخت (FPs) با پردازنده سلول های سوختی (FCS) تولید برق در محل یکپارچه شده اند. فن آوری فرآیند که در FP ها به کار گرفته شده است باید به درستی و بر اساس ویژگی های سوخت و…

Read more
Back To Top