skip to Main Content

طراحی جمع‌کننده و تفریق کننده کارآمد و بدیع برای ماشین های خودکار سلولی نقطه کوانتومی

چکیده ماشینهای خودکار سلولی نقطه کوانتومی (QCA)یکی از فن‌آوری‌های نوظهور است که به عنوان جایگزینی برای فن‌آوری نیمه‌هادی اکسید فلز مکمل(CMOS) ،مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله یک جمع‌کننده کامل یک بیتی (FA)برای پیاده‌سازی QCA ارائه شده‌است. اثرات خطا…

Read more
Back To Top