skip to Main Content

روش ورودی – انتشار (GDI)برای طراحی مدارهای کارآمد انرژی در سیستم‌های آنالوگ با ولتاژ آنالوگ و QCA

چکیده در این کار، روش‌های GDI مبتنی بر QCA (CNT / GDI)و QCA - GDI (CNT / QCAGDI)برای طراحی بلوک‌های منطقی بسیار کارآمد و منطقی در سیستم‌های فازی و سیستم‌های کوانتومی ارایه شده‌است. شبیه‌سازی‌های گسترده مونت کارلو با استفاده از…

Read more
Back To Top