skip to Main Content

چگونه صفحات وب سایت‌های ارتباط جمعی به تعارض وظیفه‌ای می‌پردازند: نقش مرکزی تعهد

چکیده اگر چه صفحات برند (مارک) در پلتفرم های رسانه های اجتماعی پررنگ هستند، شرکت ها اغلب در حفظ روابط مشتری در صفحات با برند خود مشکل دارند. در نتیجه، این مطالعه بر این تمرکز دارد که چگونه یک صفحه…

Read more
Back To Top