skip to Main Content

سواد مالی با اتصال عملکردی منطقه مغز در پیری مرتبط است

چکیده سواد مالی به توانایی دسترسی و استفاده از اطلاعات مالی به روش‌هایی اشاره دارد که نتایج بهتر را ترویج می‌کنند. در پیری، سواد مالی با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های مثبت همراه بوده‌است. با این وجود، عوامل مرتبط با آن…

Read more
Back To Top