skip to Main Content

پیش‌بینی الگوی تغییر: مدل ساختمان برای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار دیجیتال

چکیده هدف: مصرف کنندگان گزینه‌های متعددی برای انتخاب محصولات و خدمات خود دارند، که تاثیر قابل‌توجهی بر الگوی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار دیجیتال دارند و چالش‌ها را برای ارایه دهندگان خدمات برای پیش‌بینی الگوی خرید آن‌ها افزایش می‌دهد. در این…

Read more

رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی

چکیده رشد آگاهی از برنامه های محیطی طرح بوم دوست را ارائه داده است که یک وظیفۀ انتقادل برای تجارتهای مدرن ایجاد میکند. تقریبآ همۀ هزینه ها و عملکردهای محیطی محصول در چرخۀ حیاتش در مرحلۀ طراحی و پیشرفتش تعیین…

Read more
Back To Top