skip to Main Content

پیش‌بینی الگوی تغییر: مدل ساختمان برای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار دیجیتال

چکیده هدف: مصرف کنندگان گزینه‌های متعددی برای انتخاب محصولات و خدمات خود دارند، که تاثیر قابل‌توجهی بر الگوی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار دیجیتال دارند و چالش‌ها را برای ارایه دهندگان خدمات برای پیش‌بینی الگوی خرید آن‌ها افزایش می‌دهد. در این…

Read more
Back To Top